Business people shaking hands

Uvjeti korištenja usluge Trilix Blagajničkog Sustava

 • Prihvatom ponude za  aktivaciju usluge Trilix Blagajnički sustav – Cash Desk (dalje u tekstu: Prihvat ponude), koji se daje putem obrasca tvrtci Trilix d.o.o. (dalje: TRILIX), odnosno na drugi način koji omogući TRILIX, poslovni korisnik (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Trilix Blagajničkog sustava – Cash Desk (dalje: TCD). Po primitku Zahtjeva, Trilix će, nakon provjere boniteta, odnosno solventnosti Korisnika, u pisanom obliku, odnosno na drugi odgovarajući način obavijestiti Korisnika o prihvaćanju/odbijanju Zahtjeva. Ugovor o korištenju usluge (dalje u tekstu: Usluga) smatra se sklopljenim u trenutku kada korisnik prihvati  ponudu TRILIX-a za sklapanje ugovora o korištenju Usluge. Ovi Uvjeti korištenja, zajedno sa Zahtjevom, Obavijesti o prihvaćanju Zahtjeva te cjenikom Trilix-a za Uslugu (http://cashdesk.trilix.eu), čine Ugovor o korištenju Usluge. Sastavni dio Uvjeta je Pravilnik o privatnosti podataka objavljen na stranici https://trilix.eu/politika-zastite-osobnih-podataka/od strane Davatelja (dalje: Pravilnik). Usluga je dostupna na internet stranici www.trilix.eu uključujući sve eventualne podstranice unutar domene (dalje: Stranica Usluge).
 • Trilix može omogućiti Korisniku kupnju uređaja za korištenje TCD-a s Licencom za Uslugu, bilo direktno preko ponude, stranice usluge, preko svojih vlastitih prodajnih kanala, indirektno putem svojih partnera ili na neki drugi način. Strojna oprema (hardware) se u svakom slučaju isporučuje sa svojim standardnim jamstvom koje nije povezano s TCD-om. U smislu Uredbe glede odnosa Trilixa i Partnera, Trilix se smatra voditeljem obrade a Partner izvršiteljem obrade, a što su strane uredile detaljno zasebnim poslovnim odnosom. Kanal kupnje uređaja ne utječe na Trilixov i Korisnikov odnos glede prava i obveza vezanih uz korištenje Usluge.
 • Trilix može Korisniku ponuditi i najam uređaja na kojima se može koristiti licenca TCD-a
 • U smislu ovih Uvjeta, Usluga obuhvaća: isporuku TCD(a) instalirane(ih) na opremi/na web-u (pojašnjenja radi: aplikacija se sastoji od dva dijela od kojih je jedan instaliran na uređajima, a drugi se koristi putem web-a radi korištenja funkcionalnosti Usluge, primjerice osnovni podaci o tvrtci, pregled izdanih računa, ažuriranje cjenika), pružanje tehničke podrške putem udaljenog pristupa i po potrebi otklon smetnji u radu opreme i/ili aplikacije putem udaljenog pristupa ili (po potrebi) na lokaciji Korisnika te mogućnost kupnje dodatnih uređaja i opreme koju će TRILIX eventualno imati u ponudi u sklopu Usluge. Sukladno ovim Uvjetima i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, TRILIX daje Korisniku na korištenje aplikaciju, kako je gore opisano, a koja je zajedno s mogućom opremom specificirana u Prihvatu ponude (dalje u tekstu zajedno: Oprema). Pojašnjenja radi, usluga instalacije podrazumijeva i unos Korisnikovog cjenika u aplikaciju – ukoliko Korisnik zatraži takav unos od TRILIX-a, obvezan je dostaviti cjenik svojih proizvoda/usluga u formatu predviđenom od strane TRILIX-a te snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih podataka.
 1. Način pružanja Usluge
  • Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima i Prihvatom ponude definirane sve pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge.
  • TRILIX pruža Uslugu na lokaciji Korisnika te udaljenim pristupom u slučaju tehničke podrške, osim ako se TRILIX i Korisnik izričito nisu drugačije dogovorili ili ako vrsta Usluge ne zahtijeva njezino pružanje na nekoj drugoj lokaciji (npr. na lokaciji TRILIX-a).
  • TRILIX ima pravo samostalno angažirati podizvođače za pružanje Usluge Korisniku.
  • TRILIX daje narudžbe podizvođačima u svoje ime i za svoj račun.
  • TRILIX odgovara Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje Usluge svojih podizvođača, uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete, kao da Uslugu izvršava sam TRILIX. Navedeno se neće primijeniti ako podizvođač namjerno ili zbog grube nepažnje ne izvrši ugovorne obveze ili ako ih nekvalitetno izvrši.
  • Korisnik može putem Prihvata ponude ili Zahtjeva zatražiti i dodatne usluge navedene u Cjeniku (primjerice dodatna usluga Ažuriranje cjenika i Promjena pojedinačnog korisnika) koje se naplaćuju prema Cjeniku. Pojašnjenja radi, Korisnik koji zatraži dodatnu uslugu Ažuriranja cjenika obvezan je dostaviti TRILIX-u cjelokupan, ažurirani, cjenik svojih proizvoda/usluga u formatu predviđenom od strane TRILIX-a, a koji ažurirani cjenik će TRILIX unijeti u aplikaciju. Korisnik snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih podataka.
 2. Preduvjeti za korištenje svih funkcionalnosti Usluge
  • Prihvatom ovih Uvjeta Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan da su sljedeći minimalni preduvjeti potrebni kako bi Korisnik mogao koristiti sve funkcionalnosti Usluge:
   • osigurano električno napajanje za sve jedinice Opreme;
   • mobilna ili fiksna internetska veza;
   • FINA certifikat;
   • cjenik svojih proizvoda i/ili usluga;
    • korisnik šalje Partneru svoj cjenik (e-mailom) prilikom usuglašavanja termina i lokacije isporuke i instalacije opreme s Partnerom. ukoliko želi da mu Partner prilikom instalacije postavi cjenik u aplikaciju.
    • korisnik može i sam unijeti cjenik u aplikaciju nakon instalacije uređaja, putem korisničke web aplikacije
    • naknadni zahtjev za ažuriranjem korisnikovog cjenika od strane Trilix-a (tj. SW partnera) naplaćuje se korisniku jednokratno, kao dodatna usluga koju zahtijeva od Trilix-a.
   • interna Odluka o označavanju poslovnih prostora, naplatnih uređaja i djelatnika.
   • oznaka prodajnog prostora izdana od strane porezne Uprave;
 • U slučaju da Korisnik ne osigura bilo koji od preduvjeta navedenih u ovim Uvjetima u roku od 5 kalendarskih dana od dana Prihvata ponude sam snosi odgovornost zbog nemogućnosti korištenja funkcionalnosti Usluge (ovo se posebno odnosi na preduvjete iz točaka 3.1.3, 3.1.4., 3.1.5. i 3.1.6. koje Korisnik treba elektronskim putem (e-mailom) dostaviti TRILIX-u za potrebe konfiguracije Opreme za nesmetan rad Usluge). U tom slučaju Korisnik može naknadno samostalno konfigurirati dostavljenu Opremu putem web aplikacije ili uz pomoć Službe za korisnike TRILIX-a dostupne na broju +385 1 884 8077. Korisnik može zatražiti TRILIX da mu naknadno na lokaciji Korisnika, po ostvarenju svih preduvjeta koji su nedostajali, izvrši konfiguraciju Opreme, a što će biti naplaćeno sukladno Cjeniku usluge („Usluga interventnog održavanja“).
 1. Rokovi
  • TRILIX se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti poduzeti najveće napore kako bi osigurao sljedeće rokove za pružanje tehničke podrške, odnosno otklanjanje smetnji na Opremi, tj. isporuku zamjenske Opreme:
   • smetnje prijavljene od 0h do 20 h otklanjaju se sljedećega kalendarskog dana;
   • za prijave izvan vremena definiranog u prethodnoj točki rok se produljuje za jedan kalendarski dan;
   • za smetnje prijavljene na lokacijama na otocima rok se produljuje za vrijeme potrebno za putovanje do otoka, a što između ostalog ovisi i o dostupnim mogućnostima transporta (trajekti, mostovi,…).
 1. Tehnička i korisnička podrška
  • Otklanjanje smetnje na Opremi u okviru Usluge za svaku se pojedinu jedinicu Opreme vrši udaljenim pristupom. Smetnje se prijavljuju na mail support (at) trilix.eu ili broj telefona +385 1 884 8077. U slučaju da otklanjanje smetnje na Opremi nije moguće provesti udaljenim pristupom, TRILIX će u rokovima definiranim u članku 4. ovih Uvjeta preuzeti takvu Opremu na lokaciji Korisnika i Korisniku isporučiti zamjensku Opremu za korištenje. TRILIX će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti osigura integritet i kontinuitet Usluge.
  • Troškove izlazaka na teren i popravaka kvarova koji su posljedica nesavjesnog rukovanja Opremom ili pogrešno prijavljene smetnje, tj. onih koji nisu nastali krivnjom TRILIX-a, Korisnik je dužan sam podmiriti po ispostavi računa.  Dodatno, u slučaju da je potreba za izlaskom na lokaciju Korisnika posljedica neosiguravanja preduvjeta navedenih u članku 3 ovih Uvjeta od strane Korisnika, Korisniku se naplaćuje izlazak na teren sukladno cijeni naznačenoj u Cjeniku.
  • Otklanjanje smetnji na Opremi obavlja isključivo TRILIX-ovo ovlašteno osoblje ili ovlašteno osoblje TRILIX-ova podizvođača.
  • Izlasci na teren, koji su posljedica pogrešno prijavljene smetnje, obračunavaju se prema Cjeniku TRILIX-a za Uslugu.
  • Korisnik se obvezuje da neće otvarati, oštećivati i ni na koji način mijenjati Opremu. U slučaju nastanka štete na Opremi danoj na korištenje sukladno ovim Uvjetima, a koja je nastala kao posljedica postupanja Korisnika ili propuštanja dužnih radnji s Korisnikove strane, Korisnik je dužan podmiriti TRILIX-u nastalu štetu.
  • Korisnik nije ovlašten: (i) uklanjati originalni operacijski sustav i programe koji su instalirani na Opremi; (ii) instalirati bilo kakav softver na Opremu. U slučaju da se Korisnik ne pridržava ovdje navedenog, TRILIX ne može jamčiti punu funkcionalnost Usluge te, vezano za to, ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno nastale štete Korisniku, već ima pravo na naknadu štete od Korisnika. Dodatno, TRILIX u takvom slučaju ima pravo na raskid Ugovora o korištenju Usluge s trenutnim učinkom.
  • Pri pružanju tehničke podrške Opreme udaljenim pristupom na Opremu, Korisnik je obvezan osigurati pretpostavke za uspostavljanje sigurne veze za udaljenu podršku. To uključuje: (i) aktivnu internetsku vezu; (ii) fizički pristup Korisnika Opremi i komuniciranje telefonom. U slučaju potrebe, TRILIX-ova korisnička služba navodit će Korisnika kroz sve korake potrebne za uspješno otklanjanje smetnje. Od Korisnika se očekuje da surađuje kako bi se problem pokušao riješiti udaljenim pristupom. U slučaju da Korisnik iz bilo kojeg razloga nije spreman na opisanu suradnju prilikom otklanjanja prijavljene smetnje, TRILIX na otklanjanje kvara može, na Korisnikov zahtjev, poslati terensku ekipu, koji izlazak na teren se Korisniku naplaćuje prema Cjeniku TRILIX-a za Uslugu.
  • U slučaju da se tijekom otklanjanja greške na Opremi zaključi da je neophodno potrebno ponovno pokretanje/formatiranje Opreme, Korisniku nakon takvog ponovnog pokretanja/formatiranja Opreme neće biti dostupna ažuriranja njegovog cjenika koja je napravio od eventualnog prestanka internetske veze i takvog ponovnog pokretanja/formatiranja.
  • Udaljeni pristup u okviru Usluge podrazumijeva da će se prijenos podataka vršiti putem i generirati na internetskoj vezi Korisnika. Internetska veza i prijenos podataka nisu predmet ovih Uvjeta i ne naplaćuju se po ovim Uvjetima, već su predmet i naplaćuju se po važećim cijenama/uvjetima za prijenos podataka utvrđenim cjenikom/uvjetima davatelja internetske usluge Korisniku. Sukladno navedenom, TRILIX ne odgovara Korisniku za eventualne prekide ili greške u internetskoj vezi, odnosno pri prijenosu podataka, kao niti za eventualnu štetu koja bi uslijed takvih prekida/grešaka nastala ili mogla nastati Korisniku.
  • Korisnička podrška
   • Služba za korisnike: +385 1 884 8077 (0 − 24 h)
   • e-adresa: support (at) trilix.eu
 1. Cijene i uvjeti plaćanja
  • Mjesečna naknada za Uslugu i sve ostale naknade koje TRILIX obračunava i naplaćuje sukladno ovim Uvjetima utvrđene su važećim Cjenikom TRILIX-a za Uslugu.
  • TRILIX je ovlašten mijenjati Cjenik TRILIX-a za Uslugu te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim Korisniku na pravovremen i prikladan način. Cjenik TRILIX-a za Uslugu, kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, dostupan je na svim ovlaštenim prodajnim mjestima TRILIX-a i na službenoj stranici TRILIX-a. U slučaju da je izmjena Cjenika u dijelu koji je primjenjiv na Korisnika za njega nepovoljnija od prethodno ugovorene, Korisnik ima pravo pisanim putem raskinuti ugovor o pružanju Usluge bez plaćanja naknade za raskid ugovora u roku od 30 dana od objave izmjene Cjenika.
  • Ako zbog propusta Korisnika podaci o identitetu Korisnika, broj računa te drugi podaci potrebni za pravilno evidentiranje uplate nisu ispravno uneseni u obrazac za plaćanje, TRILIX neće odgovarati za nemogućnost evidentiranja uplate proizašle iz navedenih razloga sve dok Korisnik ne dostavi TRILIX-u dokaz o izvršenoj uplati.
  • Na dospjela, a nenaplaćena potraživanja od Korisnika TRILIX ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
  • Ako s obzirom na platežnu sposobnost Korisnika ili njegovo dosadašnje ponovljeno kašnjenje u plaćanju usluga, TRILIX utvrdi da postoji osnovana sumnja da Korisnik neće biti u mogućnosti ili da nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluge, TRILIX može od Korisnika zatražiti odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga (uplata pologa, bankarska garancija i sl.) koje TRILIX bude smatrao potrebnima, a Korisnik se obvezuje ispuniti takav zahtjev TRILIX-a u razumnom roku ako rok prethodno nije utvrđen u zahtjevu za dostavom sredstva osiguranja plaćanja.
 2. Naplata potraživanja
  • Korisnik je dužan platiti račun TRILIX-u u cijelosti do dana dospijeća navedenog na računu TRILIX-a.
  • U slučaju kašnjenja s plaćanjem računa, ako Korisnik ima primjedbu na zaprimljeni račun, obvezan je u roku dospijeća platiti prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od 3 (tri) mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor ili nesporni dio te u opisu plaćanja izričito navesti koji dio i u odnosu na koju stavku iskazanu na računu plaća i smatra nespornom. U odnosu na sporni dio računa Korisnik je obvezan u roku od 30 dana od dospijeća računa uputiti TRILIX-u pisani prigovor te navesti razloge osporavanja predmetnog računa, u protivnom TRILIX zadržava pravo onemogućavanja korištenja svih usluga navedenih na tom računu. TRILIX će donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem izvijestiti Korisnika u roku od 15 dana od primitka prigovora.
  • Ako Korisnik ne plati cjelokupni iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu, TRILIX će mu dostaviti pisanu opomenu za plaćanje računa koja sadrži upozorenje da će TRILIX onemogućiti daljnje korištenje Usluge ako korisnik ne podmiri svoje dugovanje. U tom slučaju TRILIX neće odgovarati Korisniku za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku zbog onemogućavanja korištenja Usluge. Ukoliko se opomena dostavlja poštom, smatra se isporučenom treći dan od dana kada je TRILIX uručio opomenu ovlaštenom davatelju poštanskih odnosno drugih odgovarajućih usluga.
 3. Isporuka, instalacija, prelazak rizika slučajne propasti i oštećenja, dodjela i korištenje korisničkih oznaka u slučaju da je oprema nabavljena od tvrtke Trilix d.o.o.
  • TRILIX će poduzeti najveće napore kako bi osigurao isporuku i instalaciju Opreme na lokaciji/lokacijama prema specifikaciji Opreme navedenoj u Prihvatu ponude u roku od 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana od dana Prihvata ponude Korisnika sukladno stavku 1.1. članka 1. ovih Uvjeta.
  • TRILIX će pružati tehničku podršku u odnosu na isporučenu i instaliranu Opremu danu na korištenje Korisniku u skladu s uvjetima definiranima ovim Uvjetima.
  • Rizik slučajne propasti i oštećenja Opreme prelazi na Korisnika nakon isporuke Opreme predajom u posjed Korisniku na mjestu i u vrijeme utvrđeno u Zapisniku o isporuci i instalaciji Opreme. Ako nakon prelaska rizika na Opremi nastane šteta ili dođe do njezina propadanja, Korisnik će biti obvezan naknaditi tako nastalu štetu TRILIX-u. TRILIX će Korisniku ispostaviti račun na iznos takve štete koji je Korisnik obvezan podmiriti u roku dospijeća navedenog na računu TRILIX-a.
  • Korisnik na korištenje dobiva Opremu čiji je svaki komad označen identifikacijskom oznakom: serijskim brojem uređaja. Korisnik se obvezuje da za vrijeme korištenja Opreme s iste neće uklanjati identifikacijske oznake.
  • Identifikacijska oznaka koristi se prilikom prijave smetnje ili bilo koje druge komunikacije sa službama TRILIX-a kada je neophodno jednoznačno identificirati predmetnu Opremu.
  • Identifikacijska oznaka je knjigovodstveni brojevi pod kojim je pojedini komad Opreme evidentiran u  poslovnim knjigama.
  • Identifikacijsku oznaku Korisnik je dužan čuvati od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja ili nestanka neke od ovih oznaka ili Korisnik posumnja na moguću zlouporabu i/ili neovlašteno korištenje dobivene identifikacijske oznake, o tome je dužan obavijestiti TRILIX u najkraćem mogućem roku, ne duljem od 7 (sedam) kalendarskih dana i to Službu za korisnike (support (at) trilix.eu).
  • Korisnik se obvezuje držati u tajnosti identifikacijsku oznaku koje mu je dodijelio TRILIX. Ako Korisnik primijeti da treća osoba neovlašteno ili nezakonito koristi njegovu identifikacijsku oznaku, dužan je o tome odmah obavijestiti TRILIX. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku štetu nastalu uslijed nepravilnog postupanja i/ili zlouporabe ili neovlaštenog korištenja dodijeljene mu identifikacijske oznake.
 4. Preuzimanje Opreme, izvršenje usluge instalacije za opremu nabavljenu od strane tvrtke Trilix d.o.o.
  • Korisnik će odmah po isporuci Opreme izvršiti provjeru količine i vanjskog izgleda Opreme, što će se konstatirati potpisivanjem zapisnika o isporuci i instalaciji Opreme u koji se unosi eventualno uočen manjak ili oštećenje Opreme (u daljnjem tekstu: Zapisnik o isporuci i instalaciji Opreme).
  • Zapisnikom o isporuci i instalaciji Opreme će se ujedno konstatirati uspješan tehnički prijem Opreme (provjera funkcionalnosti Opreme) koji će također biti obavljen na dan isporuke i instalacije Opreme na lokaciji Korisnika navedenoj u Zahtjevu. Tehnički prijem Opreme obavit će ovlaštene osobe TRILIX-a ili njegova podizvođača i ovlaštene osobe Korisnika (ovlaštenom osobom Korisnika smatrat će se ona osoba koju TRILIX ili njegov podizvođač zateknu u dogovorenom terminu na lokaciji Korisnika; pečat Korisnika ne predstavlja preduvjet za valjanost zapisnika). Ukoliko Korisnik nije osigurao neki od preduvjeta za punu funkcionalnost Usluge, ovlaštene osobe TRILIX-a ili njegovog podizvođača će provjeriti one funkcionalnosti Opreme koje je moguće provjeriti s obzirom na osigurane preduvjete.
  • Ako Oprema ima nedostatke u vanjskom izgledu ili funkcioniranju, koje je primijećeno za vrijeme instalacije Opreme, TRILIX će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 7 (sedam) kalendarskih dana od instalacije Opreme zamijeniti neispravnu ili oštećenu Opremu ili dostaviti zamjensku opremu, odnosno izvršiti uslugu instalacije.
  • Ako Korisnik počne koristiti Opremu prije dovršetka tehničkog prijema iz stavka 9.2. ovog članka, smatrat će se da nema primjedbi na Opremu, što će se konstatirati potpisivanjem Zapisnika o isporuci i instalaciji Opreme od ovlaštene osobe TRILIX-a ili njegova podizvođača i ovlaštene osobe Korisnika.
  • Sve nedostatke koji bi se mogli pojaviti nakon uspješne isporuke, instalacije i tehničkog prijma Opreme TRILIX će otkloniti u skladu s člankom 5. ovih Uvjeta.
 5. Korištenje Opreme nabavljenu od strane tvrtke Trilix d.o.o.
  • TRILIX Korisniku daje Opremu na korištenje prema ovdje definiranim uvjetima.
  • Korisnik je ovlašten Opremu danu mu na korištenje, uključujući i sav eventualan  softver/ aplikacije instalirane na Opremi, koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe.
  • Usluge i Opremu koja je predmet ovih Uvjeta Korisnik ne smije upotrebljavati za aktivnosti koje su zakonom zabranjene. Korisnik je osobno odgovoran za uporabu Opreme koja je predmet ovih Uvjeta koja je suprotna zakonskim propisima ili ovim Uvjetima. Korisnik se obvezuje nadoknaditi štetu koja bi takvim aktivnostima nastala TRILIX-u i/ili bilo kojoj trećoj strani te neće TRILIX držati odgovornim za bilo kakve tužbe usmjerene na naknadu takve štete.
  • Korisnik se obvezuje čuvati pažnjom dobroga gospodarstvenika opremu koja je u vlasništvu TRILIX-a i  koja mu je predana na korištenje sukladno ovim Uvjetima.
  • Ako Korisnik upotrebljava Opremu protivno njezinoj namjeni, ako je oštećuje, a posebno ako je bez odobrenja TRILIX-a daje na uporabu trećim osobama, TRILIX je ovlašten raskinuti ugovorni odnos zasnovan ovim Uvjetima pisanom obaviješću s trenutačnim učinkom i ima pravo na naknadu cjelokupne nastale štete.
  • Po prestanku ugovora o korištenju Usluge, iz bilo kojeg razloga, u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prestanka korištenja, Korisnik je obvezan predati Opremu TRILIX-u u jednakom stanju u kojem ju je primio (izuzev istrošenosti koja je posljedica redovnog korištenja) i bit će odgovoran TRILIX-u za svu štetu nastalu na Opremi. Opremu će na lokaciji Korisnika preuzeti ovlaštene osobe TRILIX-a ili TRILIX-ova podizvođača, u terminu dogovorenom s Korisnikom. Ako Korisnik ne preda TRILIX-u Opremu u dogovornom terminu te ovlaštene osobe TRILIX-a ili TRILIX-ova podizvođača budu morale ponovo izlaziti na teren radi preuzimanja Opreme, Korisniku će se naplatiti naknada tog drugog izlaska na teren sukladno važećem Cjeniku TRILIX-a za Uslugu. Nadalje, u slučaju prestanka ugovora o korištenju Usluge iz bilo kojeg razloga, u slučaju da je Oprema koju je Korisnik predao TRILIX-u oštećena uslijed postupanja Korisnika, Korisnik će biti obvezan platiti TRILIX-u naknadu za uništenu Opremu prema važećem Cjeniku TRILIX-a za Uslugu. U slučaju da Korisnik ne vrati Opremu ovlaštenoj osobi TRILIX-a ili njegova podizvođača, ili je vrati uništenu, sukladno odredbama ovih Uvjeta, Korisniku će se obračunati naknada za uništenu Opremu prema važećem Cjeniku TRILIX-a za Uslugu.
  • Podaci koje Korisnik pohrani na Opremi, uključujući i putem dijela aplikacije kojem Korisnik pristupa putem web-a, vlasništvo su Korisnika. Po prestanku ugovornog odnosa između TRILIX-a i Korisnika iz bilo kojeg razloga, TRILIX će ukloniti sve Korisnikove podatke s Opreme koja se vraća TRILIX-u i s web dijela aplikacije.
 6. Softver
  • U odnosu na softver koji je instaliran na Opremi (pojašnjenja radi, pojam softver u ovim Uvjetima korištenja uključuje i aplikacije instalirane na Opremi), TRILIX Korisniku ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja samo na Opremi za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Usluge.  Ukoliko nositelj prava intelektualnog vlasništva nad softverom odredi dodatne uvjete korištenja takvog softvera, Korisnik će s istima biti upoznat te ih se obvezuje u cijelosti pridržavati kroz čitav period korištenja Opreme.
  • U slučaju postojanja bilo kakvih dodatnih uvjeta, ograničenja i/ili ovlaštenja za korištenje bilo kojeg softvera koji TRILIX ima ili će imati u ponudi, Korisniku će isti biti izloženi te će ih Korisnik morati prihvatiti prije korištenja takvog softvera.
  • U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu softvera instaliranih na Opremi od strane TRILIX-a, osim onih izričito navedenih u ovim Uvjetima.
  • Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz softvera instaliranog na Opremi od strane TRILIX-a, te nije ovlašten isto kopirati, umnožavati,  instalirati, spajati s drugim softverom, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod tih softvera, razvijati ili raditi nove inačice softvera, kao niti isto distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno prethodnim stavkom.
  • TRILIX korisniku isporučuje softver koji je instaliran na Opremi u konačnom obliku, po principu „kako je“ („as is“) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili drugih nedostataka softvera.  Nadalje, TRILIX ne može jamčiti: (i) da prilikom korištenja Usluge neće doći do pogrešaka u radu softvera i (ii) neprestani rad softvera te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova koji bi mogli uzrokovati gubitak podataka Korisnika. U takvom slučaju TRILIX će poduzeti sve razumne mjere kako bi Korisniku u najkraćem roku vratili njegove podatke iz zadnje sigurnosne pohrane.
 7. Odgovornost za pravne nedostatke
  • Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima odgovorna je naknaditi svu nastalu štetu drugoj strani u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka koji proizlaze iz zahtjeva temeljenog na kršenju patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba, pod uvjetom da je za kršenje takvih prava utvrđena krivnja te strane.
  • U slučaju da je podignut zahtjev ili pokrenut postupak zbog kršenja prava navedenih u prethodnom stavku ovog članka ili postoji opravdano očekivanje TRILIX-a da će takav postupak biti pokrenut, TRILIX može o svom trošku poduzeti potrebne i moguće mjere kako bi se izbjeglo kršenje ili navodno kršenje tih prava u daljnjem pružanju Usluga. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom odgovarajućeg dijela Usluge ili reguliranjem odnosa na način da će biti omogućeno korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše. Ako se takvim mjerama izbjegne zahtjev zbog kršenja ili navodnih kršenja prava trećih strana, TRILIX neće snositi nikakvu daljnju odgovornost za takve zahtjeve.
  • Korisnik je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu TRILIX-u u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva temeljenog na Korisnikovoj povredi prava intelektualnog vlasništva TRILIX-a ili trećih, a posebice patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava trećih osoba.
 8. Odgovornost za štetu
  • TRILIX ne jamči i ne snosi odgovornost za dostupnost održavanja Opreme u slučajevima kad ona ovisi o pružanju usluga (primjerice elektroničkih komunikacijskih usluga) koje TRILIX ne pruža ili čije pružanje izravno ne kontrolira.
  • Ako nije drugačije definirano ovim Uvjetima, odgovornost za štetu ograničena je na način utvrđen ovim člankom.
  • Za štete koje bi mogle nastati TRILIX-u i/ili Korisniku pri izvršenju obveza iz ovih Uvjeta, a koje su uzrokovane s namjerom ili grubom nepažnjom, odgovornost obiju strana bit će neograničena.
  • U slučaju nastanka štete uzrokovane običnom nepažnjom, isključena je svaka odgovornost TRILIX-a za indirektnu štetu, uključujući pritom izmaklu korist, neimovinsku ili nematerijalnu štetu, bespotrebne troškove, gubitak podataka ili potraživanja trećih osoba. TRILIX neće biti odgovoran za štetu na Opremi TRILIX-a koja je posljedica bilo kakvih radnji na Opremi koje su poduzele neovlaštene treće osobe ili sam Korisnik. Odgovornost TRILIX-a za običnu (stvarnu) štetu ograničena je na maksimalni iznos od posljednje 3 mjesečne naknade koju je Korisnik platio za korištenje Usluge sukladno ovim Uvjetima.
  • Korisnik prihvaća da su usprkos eventualno obavljenim testovima proizvođača u uvjetima sličnim koji prevladavaju u praksi moguće pogreške u navedenom softveru, tj. aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a osobito vezano za posebne kombinacije podataka i funkcija. Korisnik prihvaća da TRILIX ne odgovara za prekid Usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Korisniku kao posljedica pogreške na softveru trećih na koji TRILIX nema utjecaja, odnosno da je odgovornost TRILIX-a isključena u slučajevima u kojima ne postoji odgovornost proizvođača softvera prema TRILIX-u.
  • TRILIX ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne materijalne i nematerijalne štete nastale u svezi s Uslugom i uporabom, odnosno korištenjem Opreme, a koje mogu rezultirati smrću, ozljedama, katastrofalnim štetama ili masovnim razaranjima (primjerice, vezanim uz nuklearnu energiju, masovni prijevoz, medicinske primjene ili neke druge primjene).
 9. Inventura opreme nabavljene od strane tvrtke Trilix d.o.o.
  • Korisnik se obvezuje da će, sukladno zakonskim propisima i eventualnim odlukama TRILIX-a o provođenju izvanrednih inventura, raditi godišnju, odnosno izvanrednu inventuru Opreme koju korisnik koristi u sklopu Usluge. Predmetno može biti izvršeno putem sustava/platforme za daljinsko upravljanje (udaljenim pristupom) ili će TRILIX za te potrebe Korisniku dostaviti inventurnu listu na potvrđivanje. Korisnik se obvezuje da će ovjerenu listu vratiti TRILIX-u faksom na broj koji će TRILIX naznačiti na listi, a original će čuvati u svojoj arhivi za vrijeme cijelog trajanja ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima.
  • U slučaju da Korisnik inventurnom listom utvrdi da postoji manjak u odnosu na Zapisnik o isporuci i instalaciji Opreme, TRILIX će Opremu koja manjka smatrati uništenom što, sukladno ovim Uvjetima, podliježe obvezi Korisnika da naknadi TRILIX-u štetu.
  • Ukoliko Korisnik tijekom trajanja ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima preseli Opremu na drugu lokaciju, obvezan je o tome obavijestiti TRILIX. Korisnik može zatražiti da preseljenje izvrši TRILIX, a što će biti naplaćeno sukladno Cjeniku („Intervencija na terenu“). Ako na novoj lokaciji nisu zadovoljeni tehnički preduvjeti opisani u članku 3. ovih Uvjeta, TRILIX ne može jamčiti niti snositi nikakvu odgovornost za nemogućnost pružanja Usluge u cijelosti.  Pojašnjenja radi, redovno korištenje mobilne Opreme neće se smatrati preseljenjem u smislu ove točke.
 10. Podaci o Korisniku
  • Prihvatom ponude Korisnik TRILIX-u daje suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu podataka Korisnika koji su navedeni na obrascu ponude, u svrhu pružanja, obračunavanja i naplate Usluga, kao i u druge, zakonom dopuštene, svrhe.
  • Korisnik je dužan obavijestiti TRILIX o svim promjenama podataka iz Prihvata ponude na bilo koji prikladan način odmah odnosno najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana od nastanka promjene. Ako Korisnik ne obavijesti TRILIX o promjeni podataka na gore navedeni način te ako zbog tog propusta računi, opomene i ostala pismena i/ili poruke ne mogu biti dostavljeni Korisniku, smatrat će se da je dostava uredno izvršena na temelju postojećih podataka.
  • Korisnik je upoznat i suglasan da TRILIX može obrađivati podatke Korisnika te obavještavati Korisnika poštom i pozivnim sustavima u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda TRILIX-a i/ili partnera TRILIX-a. TRILIX može obavještavati Korisnika i elektroničkom poštom i/ili SMS-om i/ili MMS-om u svrhu prodaje i promidžbe usluga i proizvoda TRILIX-a i/ili partnera TRILIX-a. Korisnik u svakom trenutku od TRILIX-a može zatražiti obustavu aktivnosti iz ovog stavka besplatnim pozivom Službi za korisnike TRILIX-a, odnosno na druge dostupne načine.
  • TRILIX se obvezuje čuvati u tajnosti podatke Korisnika te postupati s njima u skladu s važećim propisima.
 11. Trajanje i raskid ugovornog odnosa
  • Ugovor o korištenju Usluge sklapa se na neodređeno vrijeme, uz opciju sklapanja ugovora bez određenog vremena minimalnog trajanja, ili s minimalnim trajanjem od  12 (dvanaest) ili 24 (dvadeset četiri) mjeseca, u kom slučaju Korisnik ostvaruje pravo na pogodnost sukladno naznačenom u Cjeniku Usluge.
  • Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima može raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju ako druga strana nastavi s povredom odnosno neizvršavanjem svojih obveza navedenih u ugovoru o korištenju Usluge i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 15 (petnaest) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.
  • U slučaju ako Korisnik ne podmiri dospjelu novčanu obvezu iz računa TRILIX-a niti u naknadnom roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od izdavanja pisane Opomene, TRILIX ima pravo raskinuti Ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom.
  • Korisnik ima pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, u slučaju da TRILIX izmijeni Cjenik TRILIX-a za Usluge na način da poveća cijene primjenjive na Korisnika. U takvom slučaju Korisnik će biti obvezan podmiriti prema TRILIX-u sve svoje obveze dospjele do dana raskida.
  • U slučaju raskida ugovora o korištenju Usluge krivnjom Korisnika, TRILIX neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida.
  • Svaka ugovorna strana ima pravo otkazati Ugovor o korištenju Usluge s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.  Radi izbjegavanja dvojbe, ukoliko Korisnik otkaže Ugovor tijekom minimalnog trajanja Ugovora iz stavka 16.1. članka 16 ovih Uvjeta, primjenjuje se članak 17 ovih Uvjeta.
  • Korisnik ugovor o korištenju Usluge otkazuje/raskida putem pisane obavijesti podnesene od strane ovlaštene osobe. Ukoliko TRILIX otkazuje/raskida Ugovor, pisanu obavijest će dostaviti Korisniku na poštansku adresu Korisnika navedenu u Prihvatu ponude, odnosno adresu koju mu Korisnik dostavi sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta, ili na adresu elektroničke pošte koju mu Korisnik dostavi sukladno članku 15.2  ovih Uvjeta.
  • Ukoliko TRILIX obavijest o raskidu/otkazu ugovora o korištenju Usluge dostavlja na adresu elektroničke pošte, pravne posljedice dostave takve obavijesti nastupaju treći dan od slanja takve obavijesti. Pojašnjenja radi: Korisnik je u potpunosti odgovoran osigurati da adresa elektroničke pošte koju je dao TRILIX-u prilikom prihvata ponude, odnosno sukladno članku 15.2 ovih Uvjeta, bude valjana i funkcionalna, a TRILIX ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da Korisnik ne ispuni svoju obvezu te će se sva očitovanja volje koja TRILIX pošalje na takvu adresu elektroničke pošte smatrati dostavljenima u roku naznačenom u ovoj točki, neovisno o tome da li je Korisnik ispunio ili ne navedenu obvezu.
 12. Ugovorna kazna za neispunjenje
  • U slučaju Korisnikova jednostranog otkaza Ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 16.1. članka 16. ovih Uvjeta ili raskida ugovora o korištenju Usluge prije isteka minimalnog trajanja ugovora o korištenju Usluge iz stavka 16.1. članka 16. ovih Uvjeta iz razloga za koje je odgovoran Korisnik, Korisnik će biti obvezan platiti TRILIX-u ugovornu kaznu za neispunjenje i to u iznosu naznačenom u Cjeniku za Uslugu.
 13. Ustupanje
  • Ugovor o korištenju Usluge obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne slijednike. Nijedna strana nije ovlaštena, bez prethodnoga pisanog odobrenja druge strane, ustupiti ovaj ugovor o korištenju Usluge na bilo koju treću osobu. TRILIX i Korisnik suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje, naročito u slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.
 14. Djelomična ništavost
  • Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno važećim propisima, to ni na koji način neće utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Uvjeta.
  • TRILIX i Korisnik suglasni su da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva njihovim međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom, odnosno izvršivom odredbom koja će po svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri TRILIX-a i Korisnika odgovarati odredbi koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.
 15. Viša sila
  • TRILIX i Korisnik neće biti odgovorni za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza navedenih u ovim Uvjetima kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile (definiranim kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole ugovornih strana i nezavisan o njihovoj volji koji se ne može predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti) koji izravno utječe na izvršenje njihovih obveza, u skladu s ovim Uvjetima.
  • Događaji više sile uključit će, ali neće biti ograničeni na zemljotrese, poplave, tajfune ili epidemije, rat ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanja rada, bojkote ili druge oblike industrijskih akcija, državni embargo, restrikcije itd.
  • U slučaju događaja više sile, pogođena će strana uložiti sve svoje razumne napore da bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Uvjetima.
  • U slučaju da događaj više sile spriječi izvršenje jednog dijela Uvjeta i da taj dio ne utječe na ostvarenje Usluge u cjelini, pogođena će strana nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.
  • Strana koja je pogođena događajem više sile mora, čim to bude moguće, pisanim putem obavijestiti drugu stranu i navesti koje je od svojih obveza spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom razdoblju tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.
  • U svakom slučaju, ako se nemogućnost ispunjenja obveza iz ovih Uvjeta zbog kašnjenja uzrokovanog događajem više sile nastavi duže od 3 (tri) mjeseca, strana koja nije pogođena događajem više sile pridržava pravo raskinuti ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom, bez obveze naknade štete nastale na temelju takvog raskida, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu.
 16. Povjerljivost podataka
  • Sve informacije i podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj u svrhu izvršavanja obveza iz ovih Uvjeta smatraju se povjerljivim podacima. Povjerljivi podaci ne mogu se koristiti, osim u svrhe određene ovim Uvjetima, bez izričitog pristanka druge strane.
  • Nijedna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji, sukladno ovim Uvjetima, predstavljaju povjerljive podatke, a koji već jesu ili će postati poznati javnosti, osim zbog povrede ugovora o korištenju Usluge, ili se moraju otkriti na temelju zakona, sukladno zahtjevu nadležnog tijela.
  • Strana koja prekrši obvezu čuvanja povjerljivosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti podataka.
  • TRILIX i Korisnik obvezni su djelovati u skladu sa svim važećim propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu ugovorom o radu, internim propisima ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje druga ugovorna strana smatra povjerljivim.
 17. Rješavanje sporova
  • TRILIX i Korisnik suglasni su sporazumnim putem rješavati sve sporove proizišle iz ovih Uvjeta ili s njima u vezi. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Zagrebu.
 18. Završne odredbe
  • Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane te druge izravne ili neizravne dogovore između TRILIX-a i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.
  • Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama TRILIX-a www.TRILIX.eu. Ovi Uvjeti stupaju na snagu na dan objave.
  • Ovi Uvjeti dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima TRILIX-a, kao i na službenim stranicama TRILIX-a. Ovi Uvjeti dostavit će se Korisniku prilikom zasnivanja ugovornog odnosa u skladu s člankom 1. ovih Uvjeta. TRILIX pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten na službenim internetskim stranicama ili na drugi primjeren način. U slučaju da su predmetne izmjene nepovoljnije za Korisnika, Korisnik ima pravo u roku od 30 (trideset) dana od objave novih Uvjeta na službenoj stranici TRILIX-a raskinuti ugovor o korištenju Usluge te je obvezan predati Opremu TRILIX-u kako je opisano u stavku 10.6. članka 10. ovih Uvjeta.
  • Na sve međusobne odnose između TRILIX-a i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se postojeći propisi Republike Hrvatske.
Datum objave: 01.11.2021.